P R O V E N T U S

Samfunnsansvar og bærekraft | Proventus

Samfunnsansvar og bærekraft

I Proventus forplikter vi oss til ansvarlig og bærekraftig drift. Vår bærekraftsstrategi omfatter hvordan vi forholder oss til våre medarbeidere, forretningsforbindelsene våre og miljøet.

Det grønne skiftet  

Vi holder til i toppmoderne lokaler i Pilestredet 28 som er et BREEAM sertifisert bygg. Våre lokaler tilfredsstiller en rekke krav og formaliteter som setter brukerens helse og trivsel i sentrum, samtidig som vi bidrar til å minimere vårt eget fotavtrykk.

Vi har en bevisst holdning til å minimere egne utslipp og har velfungerende system for avfallshandtering, kildesortering og gjenvinning.

Vi holder til ved knutepunktet Nasjonalteatret og promoterer kollektiv trafikk. Vi tilbyr sykkelparkering for de av våre kolleger som ønsker å sykle til og fra jobb, men har valgt å ikke tilrettelegge med parkeringsplasser for bil.

 

Vi praktiserer Grønn IT

IT spiller en sentral rolle i oppgaven med å løse klima- og miljøutfordringene. Som IT-selskap er vi vårt ansvar bevisst.

Vi etterstreber at vår teknologipark til enhver tid oppfyller energisparekravene til Energy Star® standarden.

Bærekraft er bygget inn i alle våre leveranser. Det betyr at vi alltid vurderer hvilke konsekvenser våre prosjekt og løsninger har for miljøet og ser kontinuerlig etter muligheter for å oppnå miljøgevinster i våre prosjekt. På den motsatte siden iverksetter vi metoder for å redusere negative miljøeffekter. Sammen med våre kunder og partnere bidrar vi til en bedre og grønnere fremtid. 

Mangfold, rettferdighet og inkludering

For å skape de beste løsningene for kundene våre, trenger vi en mangfoldig arbeidsstyrke. Fremtidens utfordringer trenger ulike innfallsvinkler og perspektiver for å løses.

Vi er en inkluderende arbeidsplass der vi søker etter og verdsetter ulike perspektiv. Trivsel på arbeidsplassen er en av kjerneverdiene våre og det er en selvfølge at alle blir sett og verdsatt uansett kjønn, alder, etnisitet eller legning.

 

Måten vi systematisk jobber med mangfold og inkludering er å sørge for kompetanseheving og utviklingsmuligheter til alle samt nulltoleranse for urettferdig forskjellsbehandling. Vi tilrettelegger for rekrutteringsprosesser som fremmer en mangfoldig arbeidsplass.

Samfunnsansvar

Flere av våre kunder har en samfunnskritisk rolle og det samme har noen av våre prosjekter. Eksempel på dette er AFP  (Avtalefestet pensjon) der vi har utviklet en løsning som håndterer alle medlemmer i ordningen. Et annet eksempel er Havarikommisjonen . Her bistår vi med å systematisere og tilgjengeliggjøre samtlige havarirapporter som er utgitt på en brukervennlig måte. Vi har også designet og utviklet et medlemssystem for Redningsselskapet som håndterer hele medlemsmassen, alt fra registering av nye medlemmer til håndtering av kampanjer og donasjoner.  

 

Proventus er samarbeidspartner med Fundraising Norge, som hjelper norske organisasjoner og institusjoner som skaffer midler til sin virksomhet gjennom fundraising.